ČO JE TO DERATIZÁCIA? - DDD

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ČO JE TO DERATIZÁCIA?

DERATIZÁCIA

Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov (potkan, myš, krysa, atď.), ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Pod pojmom deratizácie rozumieme teda komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.
V súlade s biologickou aktivitou hlodavca doporučujeme vykonávať deratizačné zásahy minimálne dvakrát ročne v obdobiach: jar a jeseň (najlepšie v mesiacoch určených vo VZN-kách miest a obcí).
Deratizačné nástrahy kombinujeme podľa prostredia a potreby v rôznych formuláciách (napr.: granule, voskové bloky, kombinované nástrahy, odchytové pasce, atd.) a ukladáme zväčša do PVC vaničiek alebo jedových staničiek. Pri ukladaní nástrahy do jedových staničiek sa každá stanička označí poradovým číslom a jej poloha uloženia sa zaznačí do pôdorysného plánu ošetrovaného objektu. Tento pôdorysný plán slúži pre potreby odberateľa aj dodávateľa. Na základe tohto pôdorysného plánu sa vykonáva potom kontrola účinnosti deratizácie, ktorej výsledky sa zaznamenajú do výkazu o vykonanej kontrole deratizácie. Takto vykonaná deratizácia je v súlade s programom HACCP ktorý vyžaduje veterinárna a hygienická služba v potravinových prevádzkach na základe Zákona o potravinách a Zákona o zdraví ľudí.


Spôsoby výkonu deratizácie:

- kladením požerových nástrah
- odchytovými pascami

Súčasťou výkonu deratizácie sú:

- prípravné a bezpečnostné opatrenia (osveta, výstražné letáky a pod.)
- priebežné monitorovanie výskytu migračných vstupov a druhu hlodavcov
- kontrola,dopĺňanie a výmena nástrah
- odstránenie starých nástrah a uhynutých jedincov
- poradenstvo pri preventívnych opatreniach a upozorňovanie na nedostatky pri preventívnych opatreniach
- vyhotovenie Protokolu o vykonaní a odovzdaní prác zodpovedajúcim príslušným hygienickým predpisom a normám
-
pri deratizácii v súlade s programom HACCP vyhotovenie výkazu o vykonanej kontrole a pôdorysného plánu uloženia         nástrah v jedových staničkách

Deratizácia je dôležitá pretože škodcovia spôsobujú:

- mnoho infekčných chorôb (salmonela, toxoplazmóza, Weilova žltačka atď.)
- spôsobujú hospodárske škody požieraním
- znehodnocujú suroviny a výrobky

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky